PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Artikel 1 Inleiding

 1. Omnia Legal vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van essentieel belang en streeft ernaar de privacy van een ieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt te respecteren.
 2. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Omnia Legal met persoonsgegevens omgaat. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
 3. Omnia Legal is gevestigd aan de Tijnmuiden 59, 1046 AK Amsterdam en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78696569
 4. Omnia Legal behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De aanpassing kan nodig zijn door nieuwe verwerkingen of om aan de wet te voldoen. Omnia Legal adviseert u daarom deze privacyverklaring regelmatig raad te plegen.
 5. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 oktober 2020.


Artikel 2 Persoonsgegevens

Omnia Legal verwerkt persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten, er sprake is van een (klant)relatie en/of omdat u om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Omnia Legal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens (aflever- en factuuradres);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Betalings- /financiële gegevens;
 • Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt door informatie via een webformulier te delen, in correspondentie en telefonisch.

 

Artikel 3 Doel

 

Omnia Legal verwerkt persoonsgegevens van klanten, leveranciers en relaties waarmee een overeenkomst is afgesloten voor de hierna te noemen doeleinden:

 

 • om bedrijfsactiviteiten te kunnen ondernemen;
 • om overeenkomsten en werkzaamheden uit te kunnen voeren;
 • om contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 4 Persoonsgegevens delen met derden

 1. Omnia Legal verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Artikel 5 Bewaartermijnen

 

 1. Omnia Legal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Dat betekent dat we uw gegevens in ieder geval bewaren zolang dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is. Na de voltooiing van de opdracht bewaren wij het betreffende dossier gedurende 7 jaar.

 

Artikel 6 Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@omnia-legal.nl
 2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Omnia Legal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 3. Omnia Legal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Artikel 7 Beveiliging persoonsgegevens

 1. Omnia Legal hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen ter waarborging van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt door o.a. door beveiliging van de server en het gebruik van virusscanner en firewall op de computers.
 2. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via info@omnia-legal.nl

 

Artikel 8 Cookies

 1. Omnia Legal gebruikt functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies om het websiteverkeer te analyseren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.


Artikel 9 Contact

 1. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@omnia-legal.nl