ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
 2. Opdrachtnemer: Omnia Legal
 3. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen Omnia Legal en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.
 4. Meerwerk: werkzaamheden die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn afgesproken en aanvaard.


Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Omnia Legal is een eenmanszaak. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Omnia Legal uit te voeren opdrachten, inclusief aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten en op alle rechtsverhoudingen van Omnia Legal met derden.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. Indien Omnia Legal bij enige opdracht een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever is overeengekomen, kan Opdrachtgever zich daar bij latere opdrachten nimmer op beroepen.
 4. Toepasselijkheid van de (eventuele) door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 3 Overeenkomst van opdracht

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Omnia Legal op grond van een overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst komt eerst tot stand nadat Omnia Legal deze schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Omnia Legal voert de opdracht uit naar beste kunnen en met zorgvuldigheid. De opdracht houdt een inspanningsverbintenis in en geen resultaatsverplichting.
 3. Omnia Legal is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdrachten derden in te schakelen.
 4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 5. De opdracht ziet enkel op hetgeen Omnia Legal en Opdrachtgever hebben afgesproken. Indien er sprake is van meerwerk zal vóór uitvoering van het meerwerk het tarief met de Opdrachtgever worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd.
 6. Is meerwerk niet vooraf overeengekomen, dan rekent Omnia Legal voor het meerwerk een redelijk tarief, dat overeenkomt met de wel overeengekomen afspraken rondom de rest van de dienst.


Artikel 4 Termijnen

 1. Door Omnia Legal genoemde termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Dit betekent dat overschrijding van een dergelijke termijn niet kan worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming van Omnia Legal en dus ook geen reden is voor ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij overschrijding van een dergelijke termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen de Omnia Legal de overeenkomst, tenzij sprake is van overmacht, uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke termijn kan voor de Opdrachtgever wel reden zijn de overeenkomst te ontbinden.
 2. Het kan zijn dat Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is en/of dat hij informatie en/of materialen ter beschikking moet stellen die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn. De termijn waarbinnen de werkzaamheden afgerond moeten worden, gaat dan pas in wanneer de betaling geheel ontvangen is en/of wanneer de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.


Artikel 5 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. Omnia Legal behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht
 3. Uitingen die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Omnia Legal namens Opdrachtgever worden gedaan geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever zal de inhoud van adviezen of andere, al dan niet schriftelijke, uitingen van Omnia Legal niet openbaar maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Omnia Legal. Dit is anders indien de voornoemde adviezen en uitingen de strekking hebben om aan derden te worden medegedeeld.


Artikel 6 Intellectuele eigendom

 1. Omnia Legal behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnia Legal niet toegestaan door Omnia Legal geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.


Artikel 7 Overmacht

 1. Indien Omnia Legal haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Omnia Legal alsnog in staat is deze uit te voeren.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Omnia Legal is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.
 2. Omnia Legal is uitsluitend aansprakelijk voor haar eigen handelen of nalaten.
 3. Omnia Legal is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Opdrachtgever aan Omnia Legal of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens Opdrachtgever of derden.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Omnia Legal is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 5. Ingeval – om welke reden dan ook – geen uitkering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de Opdrachtgever ter zake van de betreffende opdracht aan Omnia Legal verschuldigde declaratie.
 6. Bij het inschakelen van derden zal Omnia Legal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Omnia Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 7. Omnia Legal is voorts gerechtigd zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 8. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld zijdens Omnia Legal.
 9. Omnia Legal is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Omnia Legal, Opdrachtgever of derden.
 10. Omnia Legal is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende Opdrachtgever, bijvoorbeeld door het onderscheppen van e-mail berichten, het onderscheppen van andere vormen van elektronische overbrenging van informatie of het binnendringen in computersystemen.
 11. Omnia Legal is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Omnia Legal.

 

Artikel 9 Vrijwaring

 1. Uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt door Omnia Legal uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte diensten geen rechten ontlenen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Omnia Legal en haar hulppersonen, tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de diensten die Omnia Legal ten behoeve van Opdrachtgever heeft verricht.
 3. Ook door Omnia Legal gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken van derden komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 10 Geschillen

 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten zullen partijen trachten deze minnelijk op te lossen.
 2. Dit laat onverlet het recht van elk der partijen een geschil te laten beslechten door de daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 11 Vervaltermijn

 1. Alle aanspraken van Opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Omnia Legal binnen drie maanden nadat de Opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

 

Artikel 12 Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Omnia Legal heeft het recht de aan Opdrachtgever te berekenen tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

Artikel 13 Honorarium

 1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de uitgevoerde werkzaamheden.
 2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Indien de overeenkomst tussentijdswordt opgezegd en de Opdrachtgever voor de opzegging van de overeenkomst,
  al werk heeft verricht, onkosten heeft gemaakt en/of een derde partij heeft ingeschakeld, zullen deze kosten worden gefactureerd en/of verrekend worden met het totaalbedrag van de overeenkomst.

 

Artikel 14 Betaling

 1. Nadat een overeenkomst is gesloten, voldoet Opdrachtgever het overeengekomen bedrag. De Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de betaling.
 2. Indien Omnia Legal akkoord is met het betalen in termijnen, voldoet de Opdrachtgever nadat een overeenkomst
  is gesloten, het eerste termijnbedrag van het overeengekomen bedrag. De Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur.
 3. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de eerste betaling. De resterende termijnbedragen dienen
  te worden voldaan op de afgesproken betaaldata, die zijn vastgelegd in de overeenkomst. Hiervoor ontvangt de Opdrachtgever aparte facturen.
 4. Betaling van de declaratie van Omnia Legal dient plaats te vinden binnen 7 dagen na datum van de betreffende declaratie.  Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 5. Betaalt Opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de Opdrachtgever in gebreke, dan is Omnia Legal gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Omnia Legal kan leiden.
 6. Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan zal Omnia Legal tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Omnia Legal. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Omnia Legal op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Omnia Legal, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Omnia Legal te betalen.


Artikel 15 Archivering

 1. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan Opdrachtgever verstrekt, waarna het dossier gedurende zeven jaar zal worden bewaard. Daarna heeft Omnia Legal het recht het dossier te vernietigen.


Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.